Kwaliteit

BIG register

Cobie Lutters is als GZ-psycholoog en Psychotherapeut opgenomen in het BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) register. Daarnaast heeft zij de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut en de EMDR-opleiding afgrond.

Zij is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:
Nederlandse vereniging voor Psychotherapie (NVP)
Landelijke Vereniging Medische Psychologie (LVMP)
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapieen (VGCT)
EMDR vereniging (VEN)
Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP)

GGZ Kwaliteitsstatuut

Praktijk Lutters beschikt over een in 2022 opnieuw goedgekeurd GGZ kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden Format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: Cobie Lutters
BIG-registraties: 79910933216
Overige kwalificaties: GZ-psycholoog BIG 59910933225, Cognitief Gedragstherapeut VGCT, EMDR therapeut
Basisopleiding: Klinische Psychologie
AGB-code persoonlijk: 94008210

Praktijk informatie 1

Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Praktijk Lutters voor Psychotherapie en Medische Psychologie E-mailadres: praktijklutters@gmail.com
KvK nummer: 72091908
Website: http://www.praktijklutters.com

AGB-code praktijk: 94064189

2. Biedt zorg aan in

Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

2a.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk. de gespecialiseerde-ggz

2b.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk. Categorie A
Categorie B

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.: Ik werk met mensen met diverse problemen zoals somberheid, angst, trauma, complexe rouw, psychosomatische klachten, klachten als gevolg van ziekte of lichamelijke aandoening (o.a. endometriose, kanker), problemen met zelfbeeld, identiteitsproblemen en problemen in contact met anderen.

3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

Depressie Bipolair en overig

Angst
Restgroep diagnoses

Dissociatieve stoornissen
Genderidentiteitsstoornissen
Psychische stoornissen door een somatische aandoening Seksuele problemen
Slaapstoornissen

Persoonlijkheid Somatoforme stoornissen

4. Samenstelling van de praktijk

Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

Indicerend regiebehandelaar 1

Naam: Cobie Lutters BIG-registratienummer: 79910933216

Coördinerend regiebehandelaar 1

Naam: Cobie Lutters BIG-registratienummer: 79910933216

Medebehandelaar 1

Naam: Cobie Lutters
BIG-registratienummer: 59910933225
Specifieke deskundigheid: Psychotherapeut 79910933216 / Medisch Psycholoog

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten Verpleegkundig specialisten ggz-instellingen
Anders: Medisch specialisten
Endometriose in Balans Centrum HMC Psychiaters
Klinisch Psycholoog
Psychotherapeut
GZ-psycholoog

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Endometriose in Balans Team HMC: gynaecologen, verpleegkundigen, fysiotherapeut, Dietiste Diverse huisartsen van Huisartsenpraktijken,

Diverse medisch specialisten in VUmc, Spaarne Ziekenhuis en MC Haaglanden
Psychiaters in zelfstandige praktijk
2 intervisie groepen: 1e intervisie groep gericht op medische psychologie met psychiater, seksuoloog, klinisch psychologen, psychotherapeuten, gespecialiseerd verpleegkundige
2e intervisie groep gericht op (algemene) SGGZ met klinisch psychologen, psychotherapeut en gz- psycholoog

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Bij aanmelding en afronding van behandeling koppel ik terug aan verwijzer = huisarts of medisch specialist. Tevens in geval van medische complicaties is er contact met betreffende medisch

specialist. Indien nodig zal bij complicaties of stagnerende behandeling gebruik worden gemaakt van mijn bestaande netwerk voor (aanvullende) diagnostiek en/of (farmacologische) behandeling, danwel overleg plegen met huisarts en/of psychiater.

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Buiten werktijden kunnen mensen contact via email en telefoon met de praktijk opnemen. In geval van crisisgevoeligheid wordt (bij start van de behandeling en zonodig tussentijds) besproken dat patienten zich bij de huisartsenpost dienen te melden.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: Aanmelding bij de ggz-crisisdienst via de huisarts dient te geschieden.

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder: Cobie Lutters (ik): GZ-psycholoog/Psychotherapeut 59910933225
Ellen Kohnhorst: Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut 69049138025 / 89049138016

Debora Duyvis: Klinisch Psycholoog / psychotherapeut 19049759225 Hilde Lootens: GZ-psycholoog 09045319825
Wim Kraaij: Klinisch Neuropsycholoog / Psychotherapeut 59050876725 Mijke de Boer: klinisch Psycholoog 89910955225

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:

Inbreng van casuïstiek, bespreken diagnostiek, reflectie op tegenoverdracht en gevoelens van therapeut zelf, benoemen aandachtspunten voor therapeut, aandacht voor leerpunten voor therapeuten zowel binnen een behandeling als op het werk, overdragen van kennis en expertise

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Nee

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk. Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief: http://www.praktijklutters.com

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep: https://assets.psychotherapie.nl/p/229378//files/NVPdocs/beroepscode%202018.pdf

9. Klachten- en geschillenregeling

Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
NVP; Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
NVGzP; Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen

Ik upload het document met de klachtenregeling op:

http://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:
dhr. drs. W. Kraaij; Klinisch; Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut BIG 59050876725 / BIG 79050876716

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://www.praktijklutters.com

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):
Patienten kunnen zich telefonisch of via de mail aanmelden. Bij geen gehoor kan de voicemail worden ingesproken.

Telefoon 06 – 1119 7269
Email praktijklutters@gmail.com
Er vindt eerst een kort telefonisch gesprek plaats waarna afhankelijk van de hulpvraag wel/niet wordt besloten om een afspraak in te plannen. Tevens wordt de eventuele wachttijd besproken. Per mail wordt de afspraak bevestigd en alle informatie over de afspraak en de kosten en vergoedingen toegevoegd.

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja

13. Behandeling

13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Regelmatige evaluaties van behandelplan met patient en ten minste jaarlijkse terugkoppeling naar verwijzer.

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): Voortgangsbespreking/evaluatie behandelplan, ondersteund door ROM.

13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten, medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Standaard bij aanvang, na een half Jaar, een jaar en bij afsluiting.

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):

Naast het uitvragen van tevredenheid over behandeling en resultaat maken wordt er gebruik gemaakt van ROM voor dit doeleinde.

14. Afsluiting/nazorg

14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

15. Omgang met patientgegevens

15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja

III. Ondertekening

Naam: CET Lutters Plaats: Amsterdam Datum: 10-02-2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja