Kwaliteit

BIG register

Cobie Lutters is als GZ-psycholoog en Psychotherapeut opgenomen in het BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) register. Daarnaast heeft zij de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut en de EMDR-opleiding afgrond.

Zij is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:
Nederlandse vereniging voor Psychotherapie (NVP)
Landelijke Vereniging Medische Psychologie (LVMP)
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapieen (VGCT)
EMDR vereniging (VEN)
Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP)

GGZ Kwaliteitsstatuut

Praktijk Lutters beschikt over een goedgekeurd GGZ kwaliteitsstatuut.

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: Cobie Lutters
BIG-registraties: 79910933216
Overige kwalificaties: GZ-psycholoog BIG 59910933225, Cognitief Gedragstherapeut VGCT, EMDR therapeut
Basisopleiding: Klinische Psychologie
AGB-code persoonlijk: 94008210

Praktijk informatie 1

Naam praktijk: Praktijk Lutters voor Psychotherapie en Medische Psychologie E-mailadres: praktijklutters@gmail.com
KvK nummer: 72091908
Website: http://www.praktijklutters.com

AGB-code praktijk: 94064189

2. Werkzaam in:

de gespecialiseerde-ggz

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van uw praktijk en hoe uw patiëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: Op welke problematiek/doelgroep richt uw praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc).:
Ik werk met mensen met diverse problemen zoals somberheid, angst, trauma, complexe rouw, psychosomatische klachten, klachten als gevolg van ziekte of lichamelijke aandoening (o.a. endometriose, kanker), problemen met zelfbeeld, identiteitsproblemen en problemen in contact met anderen.

3b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

Depressie
Bipolair en overig Angst
Restgroep diagnoses

Dissociatieve stoornissen
Psychische stoornissen door een somatische aandoening Slaapstoornissen

Persoonlijkheid Somatoforme stoornissen

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorgverlenende medewerkers verbonden:

Regiebehandelaar1

Naam: Cobie Lutters BIG-registratienummer: 79910933216

Medebehandelaar1

Naam: Cobie Lutters BIG-registratienummer: 59910933225 Specifieke deskundigheid

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten Verpleegkundig specialisten ggz-instellingen
Anders: Medisch specialisten
Endometriose in Balans Centrum HMC Psychiaters

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Endometriose in Balans Team HMC: gynaecologen, verpleegkundigen, fysiotherapeut, Dietiste Diverse huisartsen van Huisartsenpraktijken,

Diverse medisch specialisten in VUmc, Spaarne Ziekenhuis en MC Haaglanden Psychiaters in zelfstandige praktijk

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Bij aanmelding en afronding van behandeling koppel ik terug aan verwijzer = huisarts of medisch specialist. Tevens in geval van medische complicaties is er contact met betreffende medisch specialist. Indien nodig zal bij complicaties of stagnerende behandeling gebruik worden gemaakt van mijn bestaande netwerk voor (aanvullende) diagnostiek en/of (farmacologische) behandeling.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Buiten werktijden kunnen mensen contact via email en telefoon met de praktijk opnemen. In geval van crisisgevoeligheid wordt (bij start van de behandeling en zonodig tussentijds) besproken dat patienten zich bij de huisartsenpost dienen te melden.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: Aanmelding bij de ggz-crisisdienst via de huisarts dient te geschieden.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Nee

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:

Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no- show tarief: http://www.praktijklutters.com

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: https://assets.psychotherapie.nl/p/229378//files/NVPdocs/beroepscode%202018.pdf

9. Klachten- en geschillenregeling

Mijn patiënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
NVP; Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
NVGzP; Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen

Ik upload het document met de klachtenregeling op:

http://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:
dhr. drs. W. Kraaij; Klinisch; Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut BIG 59050876725 / BIG 79050876716

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://www.praktijklutters.com

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): Patienten kunnen zich telefonisch of via de mail aanmelden. Bij geen gehoor kan de voicemail worden ingesproken.

Telefoon 06 – 1119 7269
Email praktijklutters@gmail.com
Er vindt eerst een kort telefonisch gesprek plaats waarna afhankelijk van de hulpvraag wel/niet wordt besloten om een afspraak in te plannen. Tevens wordt de eventuele wachttijd besproken. Per mail wordt de afspraak bevestigd en alle informatie over de afspraak en de kosten en vergoedingen toegevoegd.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: CET Lutters

Generalistische basis ggz:

Geen

Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

Het diagnostisch proces van het merendeel van de aanmeldingen doe ik zelfstandig als psychotherapeut (overeenkomstig beroep). Zo nodig wordt er met de huisarts overlegd, of met een collega van een andere praktijk wanneer er onduidelijkheden zijn in het diagnostisch proces.

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: CET Lutters

Generalistische basis ggz:

Geen

Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: CET Lutters

Generalistische basis ggz:

Geen

Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan of een samenvatting hiervan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Regelmatige evaluaties van behandelplan met patient en ten minste jaarlijkse terugkoppeling naar verwijzer.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): Voortgangsbespreking/evaluatie behandelplan, ondersteund door ROM.

14g. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: Standaard bij aanvang, na een half Jaar, een jaar en bij afsluiting.

14h. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Naast het uitvragen van tevredenheid over behandeling en resultaat maken wordt er gebruik gemaakt van ROM voor dit doeleinde.

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening

Naam: CET Lutters Plaats: Amsterdam Datum: 10-03-2021

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja