Privacy

Beroepscode

Een psychotherapeut dient zich te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Deze beroepscode is te downloaden op de site van de NVP.

De geheimhouding vormt een belangrijk onderdeel van de beroepscode. De behandelaar/psychotherapeut gaat een vertrouwensrelatie met u aan. Dit houdt in dat alles wat u met de behandelaar bespreekt strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Dit betekent dat er slechts informatie aan derden wordt gegeven na uw schriftelijke toestemming. Deze geheimhoudingsplicht is ook geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet Klachtrecht Clienten Zorgsector (WKCZ).

Huisarts en zorgverzekeraar

De huisarts wordt bij aanvang en beeindiging van de behandeling geinformeerd, tenzij u hier bezwaar tegen heeft. Daarnaast heeft het College Bescherming Persoonsgegevens bepaald dat de psychotherapeut verplicht is om de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) te melden aan de zorgverzekeraar als u voor vergoeding in aanmerking wilt komen. De zorgverzekeraar heeft de plicht om vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan, onder meer aan de hand van een gedragscode die deze gegevens beschermt.

Mocht u bezwaar hebben tegen de vermelding van uw diagnose bij de zorgverzekeraar dan kunt u dit kenbaar maken en kan er een factuur zonder diagnose naar de verzekeraar worden verstuurd met een bijgevoegde privacy verklaring.

DBC Systematiek (Diagnose Behandel Combinatie)

Bij de start van de behandeling wordt een diagnose gesteld waarna er een zogenoemde DBC (Diagnose Behandel Combinatie) wordt geopend. Alle afgesloten DBC’s (aan het eind van de behandeling) moeten geregistreerd worden in het centrale DBC Informatie Systeem (DIS). Hierin worden geen persoonsgegevens verwerkt. Deze registratie is voor statistische en kostenbeperkende doeleinden. Alle gegevens worden gecodeerd aangeleverd en persoonlijke gegevens van een patient (naam, adres, etc.) worden niet gedeeld. De informatie van het DIS wordt niet met de zorgverzekeraar gedeeld.